Мероприятия

BMVT - Belgian Military Vehicle Trust

  • 4-5-6-7 aout 2022

    , (Belgique) 4042 Juprelle
Контакт
Fort de LANTIN
Rue de Villers,
4042 Juprelle, BelgiqueLat : 50.6947479
Long : 5.5257134


a.witmeur@skynet.be
Сайт

Facebook
Контакт
Fort de LANTIN
Rue de Villers,
4042 Juprelle, BelgiqueLat : 50.6947479
Long : 5.5257134

a.witmeur@skynet.be Сайт
Facebook

Présentation

Véhicules militaires alliés 1940-1945

Woman at War

Special American Red Cross & Red Ball Express

Практическая информация


4-7 Aout 2022